راه هایی برای داشتن ریه ای سالم تر

دوری کردن از دود

کشیدن نفس عمیق

افزایش مدت دم و بازدم

فضا دادن به شش ها(نشستن صاف و کشیده)

خوردن آب کافی

خندیدن

خوردن غذاهای مفید برای ریه مثل نعناع

ورزش

0 دیدگاه

ارسال پاسخ